Thông báo

Từ ngày 03-01-2021, kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản sử dụng phiên bản Egov mới: HTTP://HCDT.TCCS.ORG.VN
Phiên bản Egov cũ tại địa chỉ: HTTP://EGOV.TCCS.ORG.VN chỉ dùng để tra cứu.

Trân trọng kính báo,
Ban TTKHCN